........................
Föreningen
Introduktion
Lärarutbildning
HOPE
Medlemskap
Styrelsen
Nyhetsbrev
Stadgar
Årsrapporter
Kort om UFF och historia

Kort om UFF och historia

 

Organisationens tidiga utveckling

HUMANA Sverige grundades 1982, då under namnet ”U-landshjälp från Folk till Folk i Sverige”, som en paraplyorganisation för lokala UFF-föreningar.

Den första UFF-föreningen startades i Danmark 1977 och i Sverige bildades den första svenska UFF-föreningen 1979. Verksamheten organiserades i lokala UFF - föreningar runtom i landet.

Under perioden 1977-2000 utvecklades UFF:s verksamhet från frivilligt baserade aktiviteter till en professionell insamlingsorganisation för begagnade kläder, och en stor försäljningsapparat i form av Second Hand butiker i flera större städer.

Under många år var detta koncept mycket framgångsrikt och mer än 250 miljoner kronor, i pengar och varor, donerades till biståndsprojekt i Södra Afrika.

Detta har inneburit bättre levnadsförhållanden för hundratusentals människor.

Humana Sverige (under namnet UFF i Sverige) var med om att bilda Federationen HUMANA People to People som är den internationella samordningsorganisationen för alla UFF/Humana föreningar över hela världen.

1996 fick föreningen 90-konto av SFI (Stiftelsen För Insamlingskontroll)

Under perioden 1998 - 2002 mottog föreningen stöd från Sida till två biståndsprojekt i Zimbabwe.

När verksamheten övergick från att drivas på frivillig basis till att istället drivas med anställd personal, slogs de mindre lokalföreningarna ihop, till en enda förening; ”UFF i Stockholm”, som bedrev insamlingsverksamhet över hela landet.

Ekonomiska problem

Under 90-talets sista år samt i början av 2000-talet, upplevde UFF i Stockholm en kraftig ekonomisk tillbakagång.

Sjunkande priser på begagnade kläder på världsmarknaden, stora kostnader för sortering av de insamlade kläderna och hårdare konkurrens i Second hand försäljningen pga. billiga kläder från lågprisländer, främst Kina, var bidragande orsaker till ett sjunkande överskott.

Samtidigt hade UFF gjort stora långsiktiga biståndsåtaganden som inte kunde avbrytas utan att få stora konsekvenser för mottagarna.

Under några år donerades därför högre belopp till bistånd än det överskott som verksamheten genererade.

År 2002 blev situationen ohållbar. Föreningens styrelse beslöt då att föreningen inte kunde utbetala donationer förrän ekonomin i ”UFF i Stockholm”’ var stabil.

Detta beslut medförde att föreningen miste sitt 90-konto.

Samtidigt utsattes UFF för en mediahets med falska påståenden om oegentligheter inom organisationen.

Utan 90-konto och med mediedrevet mot sig förlorade UFF flera av sina avtal om utplacering av klädinsamlingscontainrar hos kommunerna.

Intäkterna sjönk ytterligare, vilket i sin tur medförde att ”UFF i Stockholm”, i januari 2003, tvingades i konkurs

Bakgrunden för indragandet av 90-konto

Det ska här påpekas att, i det brev som Humana Sverige (då UFF i Sverige) mottog från SFI 2002-03-07, grundar SFI indragningen av 90-kontot med bestyrelsens beslut om att de insamlade medlen under en längre tid framöver skulle gå till skuldsanering.

Inga påstående om oegentligheter eller missbruk av 90-kontot påpekades av SFI.

UFF i Stockholms verksamhet granskades grundligt av konkursförvaltaren, advokat Magnus Cederlöv hos Grönberg Cederlöv Advokatbyrå, och även deras konklusion var, att inga oegentligheter hade förekommit inom UFF.

Utöver detta har både en intern granskning och den årliga revisionen, (genomfört av en auktoriserad revisor hos Price Waterhouse – Cooper) inte funnit något grundlag för påståendena i media om oegentligheter

Miljö och Biståndsföreningen Humana Sverige etableras

Med stöd från systerorganisationer och från Federationen HUMANA People to People kunde HUMANA Sverige uppköpa ca. 1/3 av ”UFF i Stockholm”s konkursbo, och etablera en egen insamling av begagnade kläder.

2004 bytte föreningen namn till ”Miljö- och Biståndsföreningen HUMANA Sverige”. För att markera att föreningen är en del av den internationella Humana People to People rörelsen. Under de första åren arbetade föreningen med att konsolidera sin verksamhet och göra den till en stabil intäktskälla för bistånd och miljöarbete.

Fram till 2006 betalade föreningen, utöver bistånd, tillbaka alla bidrag i form av lån och kapitaltillskott som föreningen hade fått tidigare. Under 2007, 2008 och 2009 donerades varje år, till miljö och biståndsprojekt, mellan 2,4 och 4 miljoner kronor.

Total Control of the epidemic, Malawi

Humana Sverige och 90-konto

Som framgår av ovanstående har Humana Sverige i dag, inte något 90-konto.

Humana Sverige står även på FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) s.k. varningslista. Orsaken till detta är, enligt brev från FRII, att Humana Sverige bedriver landsomfattande insamlingsverksamhet samtidigt som föreningen inte innehar 90-konto.

Enligt de signaler föreningen har fått från SFI är det svårt för föreningen att få tillbaka sitt 90-konto så länge den finns med på FRII:s varningslista.

Enligt FRII ska denna lista inte ses som en ”svart” lista, men som en varningslista för att göra givarna uppmärksamma på att mottagarna inte har 90-konto.

I dagsläget, har endast två av de stora klädinsamlingsorganisationerna i Sverige 90-konto, i egenskap av, att de utgör en del av större organisationers verksamhet.

Humana Sverige har dock valt att följa SFI:s riktningslinjer för 90-konto och som en del av föreningens verksamhetsberättelse redovisas varje år de beräknade nyckeltalen enligt SFI:s föreskrifter. Här redovisas nyckeltalen för de tre senaste åren:

Nyckeltal

2009

2008

2007

Kostnader/Totala intäkter

11%

19%

14%

Insamlingskostnader/Medel från allmänheten

9%

15%

7%

Utbetalning till ändamålet/Totala intäkter

77%

101%

92%

 
Photo Gallery Contact info Login